O projekcie „Biznes wybiera mediacje”

Program „Biznes wybiera mediacje” powstaje na skutek porozumienia pomiędzy Sądem Okręgowym w Gdańsku, Wydziałem Prawa i Administracji UG oraz Regionalną Izbą Gospodarczą Pomorza – Pomorskim Centrum Arbitrażu i Mediacji w Gdańsku w zakresie promowania mediacji w sprawach gospodarczych podpisanego w dniu 23 kwietnia 2018 r.

 

  • Sąd Okręgowy w Gdańsku wspiera mediację w trakcie procesu sądowego oraz przed procesem, biorąc pod uwagę korzyści płynące z alternatywnych metod rozwiązywania sporów,
  • Wydział Prawa i Administracji UG prowadzi kształcenie na rzecz wymiaru sprawiedliwości i obsługi prawnej oraz dąży do zwiększenia efektywności systemu prawnego,
  • Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza, zgodnie z art. 1 ust 2 pkt 4 ustawy o izbach gospodarczych, organizuje i stwarza warunki do rozstrzygania sporów w drodze postępowania polubownego i pojednawczego oraz mediacji, a także  może uczestniczyć na odrębnie określonych zasadach w postępowaniu sądowym w związku z działalnością gospodarczą jej członków, co realizuje m.in. poprzez prowadzenie Pomorskiego Centrum Arbitrażu i Mediacji.

 

Jedną z metod rozwoju mediacji w sprawach gospodarczych jest dawanie przykładu przez przedsiębiorców cieszących się szacunkiem w środowisku gospodarczym. Przedsiębiorcy, którzy uznają mediację za korzystną dla siebie i będą ją wykorzystywali w rozwiązywaniu sporów, w dalszym etapie będą mogli być honorowani godłem "Biznes wybiera mediacje”.
Kolejne znane firmy z Pomorza podpisują Deklarację Mediacyjną.


Laureaci nagrody:

1. Za 2018 r. - Pan Andrzej Biernacki - Prezes Ekolan S.A.

2. Za 2019 r. - Pan Zbigniew Canowiecki - Prezydent Pracodawcy Pomorza

3. Nagrodę za 2020 r. przesunięto ze względu na pandemię.


W pierwszym składzie kapituły zasiadali:


Ze strony przedsiębiorców:

1. Pan Sławomir Halbryt Prezydent Rady Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza

2. Pan dr Zbigniew Canowiecki Prezydent Pracodawców Pomorza

3. Pan Wiesław Szajda Prezes Zarządu Pomorskiej Izby Rzemieślniczej Małych i Średnich Przedsiębiorstw

4. Pan Ireneusz Pawłowski Prezes Pomorskiego Centrum Arbitrażu i Mediacji, Wiceprezes Zarządu Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza

 

Ze strony Uczelni:

1. Prof. UG dr hab. Anna Machnikowska, Prorektor, Szefowa Katedry Postępowania Cywilnego

2. Prof. UG dr hab. Sebastian Sykuna, Kierownik Zakładu Praw Człowieka i Etyki Prawniczej

 

Ze strony wymiaru sprawiedliwości:

1. Prezes SO w Gdańsku SSA Rafał Terlecki

2. SSO Katarzyna Kazaniecka - Kapała, koordynator ds. mediacji SO Gdańsk

3. SSO Małgorzata Leśniewicz

4.  SSA Teresa Karczyńska - Szumilas

 

Mediatorzy

1. Magdalena Dittmer, 

2. Bartosz Poćwiardowski

 

Adwokaci

1. Pani adw. Anna Koziołkiewicz-Kozak oraz

2. Pan adw. Marek Karczmarzyk, Wicedziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Gdańsku

 

Radcowie prawni

1. Dziekan Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku r. pr. Jerzy Mosek

2. r. pr. Andrzej Bodakowski - mediator z Centrum Mediacji przy OIRP w Gdańsku

 

Notariusze

Pani notariusz Edyta Pietrewicz, Dyrektor Ośrodka Mediacji przy Izbie Notarialnej w Gdańsku

 Wspólnie tworzymy w środowisku gospodarczym, oparty na korzyściach dla przedsiębiorców, dobry zwyczaj kierowania sporów - najpierw do mediacji, zanim sprawa trafi do sądu oraz także i później w trakcie procesu.

 

Budujemy słuszne przekonanie, że firma stosująca mediację,  szczególnie przed procesem, jest firmą odpowiedzialną i etyczną w biznesie i jako taka zasługuje na utrzymywanie z nią relacji biznesowych, przed firmami, które takiej praktyki nie stosują.
Przekonanie to wynika m.in. z faktu, że mediacja przeprocesowa i w procesie niesie szereg korzyści dla przedsiębiorców, zarówno po stronie zaoszczędzenia kosztów, przyspieszenia rozwiązania sporu jak i korzyści wizerunkowych.
Przedsiębiorcy, którzy deklarują intencję stosowania mediacji składają Deklarację Mediacyjną (link do wzoru Deklaracji).

 

Projekt wspólnie tworzą Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza prowadząca w imieniu ośmiu organizacji Pomorskie Centrum Arbitrażu i Mediacji oraz Sąd Okręgowy w Gdańsku i Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego.

 

Zasady przyznawania godła ustali Kapituła składającą się z: przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości, przedstawicieli nauki, przedstawicieli ośrodków mediacyjnych, przedstawicieli biznesu.
Godłem tym będą honorowani przedsiębiorcy, którzy przez swoją praktykę i stosowanie mediacji oraz innych metod pozasądowego rozwiązywania sporów, będą dawać dobry przykład środowisku gospodarczemu w zakresie rozwiązywania sporów bez udziału sądu.

W imieniu współorganizatorów Programu „Biznes wybiera mediacje” – Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza oraz Sądu Okręgowego w Gdańsku – zapraszamy podpisania Deklaracji Mediacyjnej i stosowania mediacji.

 

Inicjatywa zmierza do promowania rozwiązywania sporów sądowych w sprawach gospodarczych, w pierwszej kolejności, w drodze pozasądowych metod rozwiązywania sporów tj. mediacji, a dopiero później, jeśli nie nastąpi rozwiązanie sporu, w drodze postępowania sądowego.

 

Złożenie Deklaracji Mediacyjnej jest m.in. okazją do promowania swojej firmy jako firmy odpowiedzialnej i etycznej w biznesie. Nie jest to związane z jakąkolwiek odpłatnością. Deklaracja jest jedynie wyrażeniem intencji do działania i nie wiąże prawnie.

Pomorska Kapituła Projektu

Ze strony przedsiębiorców:

Sławomir Halbryt
Prezydent Rady Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza

Dr Zbigniew Canowiecki
Prezydent Pracodawców Pomorza

r. pr. Ireneusz Pawłowski
Prezes Pomorskiego Centrum Arbitrażu i Mediacji i Wiceprezes Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza

 

Ze strony Uniwersytetu Gdańskiego:

Prof. UG dr hab. Anna Machnikowska
Kierownik Katedry Postępowania Cywilnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, członek Rady Uczelni Uniwersytetu Gdańskiego

Prof. UG dr hab. Sebastian Sykuna
Katedra Praw Człowieka i Prawa Własności Intelektualnej
na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego

 

Ze strony Wymiaru Sprawiedliwości:

SSA Rafał Terlecki
Sędzia Sądu Apelacyjnego w Gdańsku

SSO Katarzyna Kazaniecka-Kapała
koordynator ds. mediacji w Sądzie Okręgowym w Gdańsku

SSO Małgorzata Leśniewicz
Sąd Okręgowy w Gdańsku

SSA Teresa Karczyńska-Szumilas
Sąd Apelacyjny w Gdańsku

 

Ze strony Pomorskiej Izby Adwokackiej w Gdańsku:

adw. Marek Karczmarzyk
Członek Okręgowej Rady Adwokackiej w Gdańsku

adw. Anna Koziołkiewicz-Kozak

adw. Dominika Merchel-Hinc

 

Ze strony Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku:

r. pr. Magdalena Witkowska
Dziekan Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku

r. pr. Anna Kluczek-Kollar
Wicedziekan Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku

 

Ze strony Izby Notarialnej w Gdańsku:

not. Edyta Anna Pietrewicz
Dyrektor Ośrodka Mediacyjnego przy Izbie Notarialnej w Gdańsku

 

Ze strony środowiska Mediatorów:

Barbara Matysiak
Mediator stały przy Sądzie Okręgowym w Gdańsku

 

Deklaracja mediacyjna

Mając na względzie:

 

zasady prowadzenia odpowiedzialnego biznesu, jakie stara się stosować moja Firma,
potrzebę i znaczenie szybkiego rozwiązania ewentualnych sporów pomiędzy moją Firmą a innym przedsiębiorcą, w sposób umożliwiający dalszą dobrą współpracę, zawarcie porozumienia możliwie dogodnego dla obu stron, zaoszczędzenie ewentualnych kosztów związanych z procesem sądowym -

 

Deklaruję co następuje:

 

  1. W przypadku zaistnienia sporu między moją Firmą, a innym przedsiębiorcą - zobowiązuję się, tam gdzie będzie to możliwe i zasadne,  do rozważenia możliwości zastosowania mediacji, przed lub zamiast postępowania sądowego;
  2. W przypadku udzielenia pełnomocnictwa procesowego – zobowiązuję się do rozważenia możliwości umocowania pełnomocnika mojej Firmy, w sposób wyraźnie obejmujący  jego udział w postępowaniu mediacyjnym;
  3. Celem realizacji powyższej deklaracji, rozważę, tam gdzie będzie to możliwe i zasadne, umieszczenie w umowach zawieranych przez naszą Firmę klauzuli mediacyjnej. Przykładowa treść klauzuli poniżej:

§ (…)

 

  • Strony zobowiązują się do zastosowania w pierwszej kolejności mediacji, jako alternatywnej metody rozwiązywania sporów, przed wniesieniem sprawy do sądu.
  • Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy lub pozostające w związku z nią będą rozwiązywane w trybie postępowania mediacyjnego przez (wpisać nazwę ośrodka i/lub mediatora) stosownie do regulaminu tego ośrodka/mediatora, obowiązującego w dniu skierowania wniosku o mediację.
  • Jeżeli spór nie zostanie rozwiązany w terminie do 30 dni po złożeniu wniosku o przeprowadzenie mediacji lub w innym terminie uzgodnionym pisemnie przez strony, każda ze stron może poddać spór pod rozstrzygnięcie sądu właściwego dla (wpisać: powoda/pozwanego/inne).”

 

Aktualności

Noworoczna lampka pomorskich przedsiębiorców razem z "Biznes Wybiera Mediacje"

 

10.01.2024Dzisiaj Międzynarodowy Dzień Mediacji. Mediacja to sztuka współpracy.

 

19.10.2023

Zapraszamy na webinar

 

22.08.2023

Jak prowadzić mediacje z bankiem w sytuacji kłopotów ze spłatą kredytów.

 

13.04.2023

Za nami pierwsza walidacja kwalifikacji rynkowej „Prowadzenie mediacji sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych”

 

10.03.2022

Seminarium: Przygotowanie jednostki sektora finansów publicznych do mediacji i zawarcia ugody. Praktyczne aspekty analizy zasadności zawarcia ugody na tle art. 54a ustawy o finansach publicznych.

 

22.02.2022

Seminarium: Mediator, jako peacemaker. Przeprosiny, przebaczenie i pojednanie w opanowywaniu sporów prawnych.

 

02.02.2022

Podsumowanie seminarium: Mediacja w sprawach gospodarczych. Szanse i perspektywy mediacji w sprawach gospodarczych z udziałem jednostek sektora finansów publicznych (JSFP).

 

10.12.2021

Seminarium: Szanse i perspektywy mediacji w sprawach gospodarczych z udziałem jednostek sektora finansów publicznych.

 

7.12.2021

Relacja z seminarium: Mediacja w sprawach gospodarczych. Przykłady efektywnych mediacji z udziałem przedsiębiorców.

 

17.11.2021

Seminarium: Mediacja w sprawach gospodarczych. Przykłady efektywnych mediacji z udziałem przedsiębiorców.

 

16.11.2021

Międzynarodowy Dzień Mediacji - Panel Dyskusyjny.

 

21.10.2021

Panel Dyskusyjny Skuteczność ugód mediacyjnych zawieranych pomiędzy podmiotem publicznym, a przedsiębiorcą.

 

21.10.2021

Seminarium. Mediacja w sprawach gospodarczych. Prostsze i tańsze prowadzenie biznesu - wyrok ostatecznością.

 

19.10.2021

Seminarium. Pracodawco, Pracowniku, czy Wasz spór musi zakończyć się wyrokiem?  Mediacja w sprawach ze stosunku pracy.

 

28.09.2021

Narzędzia wspierające sukces w biznesie. Nasz ekspercki live.

 

14.06.2021

Kolejne w tym roku posiedzenie Kapituły Biznes Wybiera Mediacje. Rozszerzenie idei na inne województwa.

 

13.05.2021 - Gdańsk

Pierwsze posiedzenie Kapituły w 2021 r. Nagroda Biznes Wybiera Mediacje przesunięta na kolejny rok.

 

19.02.2021 - Gdańsk

Statuetka "Biznes wybiera mediacje" została wręczona

 

14.02.2020 - Gdańsk

Panel "Mediacje - dobre rozwiązania dla biznesu i sądownictwa."

 

17.10.2019 - Gdańsk

Panel "Mediacje specyfika rozstrzygania sporów w gospodarce morskiej."

 

6.06.2019 - Gdańsk

Panel  "Tajemnice przedsiębiorstwa i compliance."

 

29.05.2019 - Gdańsk

Przedstawiciele Kapituły na posiedzeniu Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego.

 

25.04.2019 - Gdańsk

Panel "Mediacje w biznesie, w tym w sprawach karnych gospodarczych."

 

26.04.2019 - Gdańsk

Pierwsza statuetka "Biznes wybiera mediacje"

 

01.03.2019 - Gdańsk

Firma przyjazna mediacji - nowe rozwiązania - konferencja

 

23.04.2018 - Gdańsk

Ta strona używa plików Cookies. Pliki ciasteczek wykorzystywane są w celu zapewnienia poprawnego funkcjonowania strony internetowej.
W dowolnym momencie, korzystając z ustawień przeglądarki, dostosować możesz poziom wykorzystania plików cookies przez przeglądarkę.